RE/MAX ja TPS – menestyksekästä yhteistyötä.

RE/MAX ja TPS teke­vät me­nes­tyk­sek­kääs­ti yh­teis­työ­tä. RE/MAX on luo­tet­tava ja tur­val­li­nen va­lin­ta kiin­teis­tön­vä­li­ty­s­asiois­sa!

RE/MAX on TPS:n yh­teis­työ­kump­pa­ni kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­sä.

Kai­kis­ta tämän kam­pan­ja­si­vun kaut­ta tul­leis­ta kaup­paan joh­ta­neis­ta toi­mek­sian­nois­ta RE/MAX ohjaa osan TPS:lle, joten si­nul­la on myös siten mah­dol­li­suus tukea seu­ran toi­min­taa.

Kun asun­non­vaih­to on si­nul­la tai per­heel­lä­si ajan­koh­tais­ta, voit tun­nus­taa väriä ja sa­mal­la tukea TPS:aa käyt­tä­mäl­lä RE/MAXin pal­ve­lu­ja.

Kuin­ka voit osal­lis­tua?

Pyydä mei­dät il­mai­sel­le ar­vio­käyn­nil­le ja siitä se kaik­ki alkaa.

TIE­SIT­KÖ?
RE/MAXin tuo­reim­mas­sa Asia­kas­ky­se­lys­sä asia­kas­tyy­ty­väi­syys oli (as­tei­kol­la 4-10) kii­tet­tä­vä 9.
TIE­SIT­KÖ?
RE/MAXin tuo­reim­mas­sa Asia­kas­ky­se­lys­sä 9/10:stä oli val­mis suo­sit­te­le­maan RE/MAX-vä­lit­tä­jää.
TIE­SIT­KÖ?
RE/MAXin myyn­tia­jat ovat Suo­men ko­ko­nais­mark­ki­naa kes­ki­mää­rin 15-20% ly­hyem­mät.

Lähde: KVKL Hin­ta­seu­ran­ta­pal­ve­lu, Tut­ka-pal­ve­lu, RE/MAX Suomi

Pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille!

Oletko myymässä asuntoasi lähitulevaisuudessa ja haluat arvion asunnon myyntihinnasta sekä myyntiajasta?

 Kyllä, ha­luan kes­kus­tel­la lisää asun­non myyn­nis­tä ja toi­von, että mi­nuun ol­laan yh­tey­des­sä. Olen tutustunut RE/MAXin tietosuojaselosteeseen.